Общи условия на кампанията "Красива с Doliva"

Влез през Facebook
Вход | Регистрация
 
Препоръчано

Вижте кампанията тук. 

 

1. Предмет и общи понятия:

1.1. Тези Общи условия (наричани за краткост „Условия”) посочват механизма и условията на Кампания „Красива с Doliva”. Организатор на кампанията e „Глобал УЕБ“ ООД, по – долу за краткост „Организаторът“, с ЕИК 203066527, адрес на управление: гр. София, бул. „Никола Й. Вапцаров“ 51А, ет.2. Организаторът има право да променя Условията по време на цялостното провеждане на кампанията, като за целта уведомява своите потребители в сайта www.BeU.bg и във Facebook страницата.

1.2. Участник в Кампанията (наричан за краткост „Участник”) може да бъде само физическо лице, което отговаря на критериите съгласно т.2.1. от настоящите Условия. 

1.3. Условията са публикувани на уеб сайта на Организатора - www.BeU.bg, като с това се считат за достъпни до Участниците в Кампанията през целия период на провеждане.

1.4 С участието си в Кампанията, Участниците се обвързват с тези Условия и се съгласяват да спазват техните правила.

1.5 Кампанията стартира на 15.05.2017 г. и ще продължи до 23.05.2017 г., кaто дневните печеливши ще бъдат обявявани ежедневно в сайта и Facebook страницата на Организатора от 17.05.2017 г. до 23.05.2017 г.

 

2. Включване в Кампанията:

2.1. Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 16 години, с изключение на служителите на „Глобал УЕБ“ ООД и „Натурпродукт“ ООД,както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи). 

2.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1.1, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация. 

2.3. Участието в играта не е обвързано с покупката на продукти и/или услуги.

 

3. Механизъм на Кампанията:

Стъпка 1: Потребителите трябва да отидат на сайта, в статията за Кампанията, който се намира на следния линк: www.BeU.bg.

Стъпка 2: Потребителите трябва да отговорят на въпроса „От какво има нужда Вашата коса – от обем, възстановяване или съживяване?” като оставят коментар под статията на сайта, обвързана с условието на кампанията.

 

4. Награди от Кампанията и условия за разпределянето им:

4.1. Наградите от Кампанията са: 

7 бр.Комплект грижа за коса “Doliva”, включващ шампоан и балсам, осигурени от партньора на кампанията -  „Натурпродукт“ ООД.

Всяка от 7-те награди ще бъде изтеглена на лотариен принцип на дневна база по един комплект. В дневното теглене участват всички, направили коментар в рамките на предния ден от 00:01ч. до 23:59ч..  


4.2. Всеки Участник в Кампанията има право да участва в разпределянето на наградите, като може да спечели само една от тях. Един участник може да направи максимум 1 коментар за деня.Всеки пореден следващ опит ще бъде считан за невалидно участие.

4.3. Наградите ще бъдат изпратени с куриер на печелившите Участници след 23.05.2017 г.Всеки печелившще бъде определян на дневна базачрез томбола, на случаен принцип, в присъствието на екипот трима души. Тегленето на дневните печеливши участници ще се извършва всеки ден от 17.05.2017 г. до 23.05.2017 г.и ще се обявяват официално в 17:00 часа.

4.4. Всички Участници в Кампанията получават правото на участие в томболата занаградите, осигурени от „Глобал УЕБ“ ООД и „Натурпродукт“ ООД, съгласно настоящите Условия. 

4.5. Печелившите Участници ще бъдат известени от Организатора посредством съобщение, изпратено на профила, посочен при участие, за да ги уведоми за получаване на наградата им и да изиска адрес за доставка. 

4.6. Печелившите участници, информирани съгласно точка 4.5., непосочили адрес за доставка до 21 дни от датата на обявяване,губят своето право на получаване на наградата. 

 

5. Получаване на наградите

5.1. Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок от 30 работни дни след обявяването им и потвърждение на адрес за доставка. Преди доставка куриерът ще прозвъни спечелилите. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, последните ще получат допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 работни дни.

5.2. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. 

5.3. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че получава наградата от името на печелившия.

 

6. Защита на личните данни

6.1. Лични данни няма да бъдат изисквани от Участниците като условие за участие в Кампанията.

6.2. С участието си в играта, Печелившите дават изричното си съгласие по смисъла на чл. 4, ал. 1, т.2 от Закона за защита на личните данни, да им бъдат изискани съответните лични данни, необходими за доставка на наградите.

6.3. Предоставянето на данните има доброволен характер.

 

7. Отговорност

7.1. Организаторът на Кампанията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи. 

7.2. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди. 

7.3. Организаторът на промоцията не носи отговорност при евентуално незадоволително или бавно действие на интернет сайта www.BeU.bg, поради срив в системите и/или проблеми, свързани с интернет връзката на потребителите. 

7.4. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи. 

7.5. „Глобал УЕБ“ ООД си запазва правото да промени периода на Кампанията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други не може да активира промоцията на 15.05.2017 г. и/или да я приключи на 23.05.2017 г.


 

Коментари към "Общи условия на кампанията "Красива с Doliva"":
 
Copyright © 2010 BEU All rights reserved. | Colocation @ Sofia Data Center RSS BEU.bg